FOX WARDROBES

White & oak sliding wardrobe with chrome trim